Home Wereld Sociaal Forum Charter of Principles

Charter of Principles

Het Nederlands Sociaal Forum sluit zich aan bij een beweging die wereldwijd in opstand komt tegen het neoliberale beleid; alleen gericht op het maken van winst.

We organiseren het Nederlands Sociaal Forum volgens de richtlijnen van Wereld Sociaal Forum: het WSF Charter of Principles. Hieronder de vertaling van de officiele tekst:

Het comité van Braziliaanse organisaties dat het initiatief nam tot de organisatie van het eerste Wereld Sociaal Forum, gehouden in Porto Alegre van 25 tot 30 januari 2001, achtte het, na evaluatie van de resultaten en verwachtingen van dat Forum, noodzakelijk en legitiem om een beginselverklaring op te stellen die richting geeft aan de verdere ontwikkeling van dit initiatief. Hoewel de principes van deze verklaring - die gerespecteerd dienen te worden door een ieder die wil deelnemen in het proces en in de organisatie van nieuwe edities van het Wereld Sociaal Forum - een weergave zijn van de beslissingen die ten grondslag lagen aan het Forum van Porto Alegre en ervoor zorgden dat dit een succes werd, gaan ze een stap verder en leggen ze de richting vast die logisch voortvloeit uit de genomen beslissingen.

1. Het Wereld Sociaal Forum is een open ontmoetingsruimte voor: reflectie en bezinning, een democratisch debat over ideeën, de uitwerking van voorstellen, de vrije uitwisseling van ervaringen en de onderlinge samenwerking voor doeltreffende acties, door civil society organisaties en bewegingen die zich verzetten tegen neoliberalisme, tegen de dominantie van het kapitaal en tegen elke vorm van imperialisme, en zich inspannen voor de opbouw van een planetaire samenleving waarin respectvolle relaties tussen mensen onderling en tussen de mensheid en de aarde centraal staan.

2. Het Wereld Sociaal Forum in Porto Alegre was een gebeurtenis die was gelokaliseerd in tijd en ruimte. Vanaf dit moment, in de in Porto Alegre uitgedragen overtuiging dat “Een andere wereld mogelijk is”, veranderd het WSF in een permanent proces van zoeken naar en uitwerken van alternatieven, dat niet beperkt kan worden tot de manifestaties waarmee het naar buiten komt.

3. Het Wereld Sociaal Forum is een mondiaal proces. Alle bijeenkomsten die worden gehouden in het kader van dit proces hebben een internationaal karakter.

4. De alternatieven die worden voorgesteld op het Wereld Sociaal Forum gaan in tegen het proces van globalisering zoals dat wordt gestuurd door grote multinationale ondernemingen en door de regeringen en internationale instellingen die hun belangen dienen. Zij zijn ontwikkeld met als doel een globalisering te bereiken die is gebaseerd op solidariteit, als een nieuwe stap in de wereldgeschiedenis. Een globalisering met eerbied voor de universele rechten van de mens, voor de rechten van alle burgers - mannen en vrouwen - van alle naties ter wereld, met respect voor het leefmilieu en die steunt op democratische internationale systemen en instellingen die zich ten dienste stellen van sociale rechtvaardigheid, gelijkheid en de soevereiniteit van volkeren.

5. Het Wereld Sociaal Forum brengt alleen organisaties en bewegingen van de civil society van alle landen samen, maar heeft niet de intentie een representatief orgaan te zijn van die wereldwijde civil society.

6. De bijeenkomsten van het Wereld Sociaal Forum hebben geen beraadslagend karakter als Wereld Sociaal Forum. Niemand is bijgevolg gemachtigd in welke vorm dan ook in naam van het Forum standpunten te formuleren die er aanspraak op maken de standpunten van alle participanten te zijn. De participanten hoeven niet opgeroepen te worden om als vergadering van deelnemers aan het Forum via stemming of met algemene goedkeuring beslissingen te nemen over verklaringen of actievoorstellen die hen allemaal of in meerderheid betreffen en die verklaringen of voorstellen van het Forum als Forum zouden willen zijn. Het is dus geen machtsinstantie die de deelnemers aan deze vergaderingen elkaar kunnen betwisten en beweert ook niet het enige alternatief te zijn om met acties naar buiten te komen van de organisaties en bewegingen die er deel van uitmaken.

7. Niettemin, organisaties of groepen van organisaties die deelnemen aan de bijeenkomsten van het Forum moeten er zeker van zijn dat ze tijdens deze ontmoetingen in alle vrijheid kunnen debatteren over verklaringen en acties die ze beslist hebben te voeren, samen of in coördinatie met andere participanten. Het Wereld Sociaal Forum verbindt zich ertoe deze beslissingen in zo breed mogelijke kring te verspreiden met de middelen waarover het beschikt, zonder richtlijnen, hiërarchie, censuur of beperkingen op te leggen, maar als verslagen van beslissingen die de deelnemende organisaties genomen en aanvaard hebben.

8. Het Wereld Sociaal Forum is een veelvormige en gediversifieerde ruimte, niet-confessioneel, niet-gouvernementeel en niet-partijpolitieke arena en spreekt zich op gedecentraliseerde manier uit voor de organisaties en bewegingen die zich als netwerk engageren om met concrete acties, op lokaal of internationaal vlak, een andere wereld uit te bouwen.

9. Het Wereld Sociaal Forum zal altijd een ruimte zijn die openstaat voor het pluralisme en de diversiteit van de engagementen en de acties van organisaties en bewegingen die beslissen om eraan deel te nemen. Het Forum staat ook open voor de veelvormigheid van geslachten, etniciteiten, culturen, generaties en fysieke bekwaamheden in de mate dat deze de Beginselverklaring onderschrijven. Vertegenwoordigers van politieke partijen nóch van militaire organisaties kunnen deelnemen aan het Forum. Regeringsleiders en leden van de legislatuur die de commiteringen van deze Verklaring accepteren kunnen worden uitgenodigd om deel te nemen op persoonlijke titel.

10. Het Wereld Sociaal Forum verzet zich tegen elke totalitaire en reducerende visie op de economie, op de ontwikkeling en op de geschiedenis en is gekant tegen het gebruik van geweld door de staat. Het stelt daar tegenover het respect voor de Mensenrechten, de waarachtige democratische en participatieve praktijk, vreedzame relaties in gelijkheid en solidariteit tussen personen, rassen, geslachten en volkeren en verwerpt alle vormen van onderwerping van de ene mens door een andere.

11. Het Wereld Sociaal Forum is als debatruimte een ideeënbeweging die aanzet tot bezinning en de transparante verspreiding van de vruchten van deze bezinning, over de mechanismen en de instrumenten van de heerschappij van het kapitaal, over de middelen en acties tot verzet en de manier om deze dominantie te overstijgen, over de alternatieven die worden voorgesteld om de problemen van uitsluiting en ongelijkheid op te lossen tussen en binnen landen die in het leven worden geroepen door het kapitalistisch mondialiseringproces, met haar racistische, seksistische en milieuvervuilende componenten.

12. Als ruimte tot uitwisseling van ideeën stimuleert het Wereld Sociaal Forum de kennismaking en wederzijdse erkenning van de organisaties en bewegingen die eraan deelnemen, met een grote nadruk op uitwisseling, vooral van die zaken die door de samenleving worden opgebouwd om de economische activiteit en politieke actie te concentreren op de behoeften van de mensheid en het respect voor de natuur, zowel voor de huidige generatie als voor toekomstige.

13. Als discussieforum wil het Wereld Sociaal Forum nieuwe nationale en internationale banden creëren en versterken tussen maatschappelijke organisaties en bewegingen die, zowel in de publieke als de private sfeer, de capaciteit verhogen van niet-gewelddadig sociaal verzet tegen het ontmenselijkingsproces dat de wereld op dit ogenblik ondergaat en tegen geweld dat wordt gebruikt door de staat, en de initiatieven versterken die zijn gericht op een humanisering van de samenleving door acties van deze organisaties en bewegingen.

14. Het Wereld Sociaal Forum is een proces dat deelnemende organisaties en bewegingen stimuleert om hun acties te situeren, op zowel lokaal, nationaal niveau als in de actieve deelname in internationale samenwerkingsverbanden, als praktijken van planetair burgerschap, en aanmoedigt om de praktijken van verandering waar zij mee experimenteren te introduceren op de politieke agenda ter stimulering van een nieuwe mondiale solidariteit.

Goedgekeurd en aangenomen in Sao Paulo op 9 april 2001 door de organisaties die de het organiserende comité van het Wereld Sociaal Forum vormen, aangenomen met wijzigingen door de wereld raad van het Wereld Sociaal Forum op 10 juni 2001